088 - 277 377 6

nlen

Privacy-verklaring

Indien je bent uitgenodigd om deel te nemen aan een assessment van Starcheck, kunnen we ons voorstellen dat jij graag wilt weten waarom wij om jouw persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we jou hier graag.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat Starcheck zich dient te houden aan GDPR wet- en regelgeving. Daarnaast houden wij ons ook aan de beroepsethische code van het Nederlands Instituut van Psychologen. Onze privacyverklaring is in overeenstemming met de richtlijnen uit deze twee bronnen.

Welke gegevens worden van mij opgeslagen?

Starcheck slaat gegevens op die nodig zijn om een assessment te kunnen uitvoeren en jou en onze opdrachtgever omtrent de bevindingen van het assessment te kunnen berichten. Starcheck slaat de volgende gegevens op:

jouw naam, jouw telefoonnummer, jouw (privé) emailadres, jouw CV, jouw testscorerapport(en) en (indien van toepassing): een competentiegericht rapport, eventueel beoordelingen van assessmentoefeningen en situational judgement tests, interviewnotities en een door een psycholoog opgesteld adviesrapport.

Met welk doel worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Starcheck verwerkt persoonsgegevens voor opdrachtgevers die een overeenkomst hebben met Starcheck met als enige doel om assessments te kunnen uitvoeren. Dat kan zijn voor het inschatten van geschiktheid voor een functie (selectie), voor het inschatten van doorgroeimogelijkheden (potentieel), of voor diagnostiek ten behoeve van loopbaanvragen.

Het noodzakelijk (gerechtvaardigd) belang van verwerking van deze gegevens is dat in bovenstaande situaties jouw werkprestatie niet door onze opdrachtgevers kan zijn waargenomen (selectie) of niet voldoende relevant is omdat de werkcontext verandert (bij potentieel inschatting en loopbaanvragen). Assessment wordt dan ingezet om een gefundeerde afweging te kunnen maken, voor jou en onze opdrachtgever.

Komen mijn gegevens automatisch terecht bij de opdrachtgever van Starcheck?

Nee! Gegevens die wij ten behoeve van jouw assessment van jou ontvangen of genereren, worden eerst voorgelegd aan jou, of door Starcheck met jou besproken. Indien jij vragen heb over deze gegevens, kun je dit bespreken of contact opnemen met Starcheck om uitleg te krijgen over jouw vragen.

Daarna zal Starcheck jou expliciet vragen of jouw gegevens kunnen worden verstrekt aan de opdrachtgever. Zonder jouw toestemming ontvangt onze opdrachtgever jouw gegevens niet.

Wie kan mijn gegevens inzien?

Bij Starcheck zijn dat de psycholoog en supportmedewerkers die bestanden en e-mailverkeer beheren met jouw persoonsgegevens.

Bij de opdrachtgever zijn dat jouw (toekomstige) manager, medewerkers die betrokken zijn bij het recruitmentproces, en medewerkers die jouw gegevens verwerken t.b.v. jouw personeelsdossier.

In uitzonderlijke gevallen kunnen gegevens worden gedeeld met leden van een sollicitatiecommissie en, in het geval van gegevens van (toekomstige) bestuurders, bij leden van de raad van toezicht.

Wat als mijn gegevens worden verwerkt buiten Nederland?

Als wij jouw gegevens verstrekken aan een opdrachtgever buiten Nederland, doen wij dat alleen als er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat.

Rechtstreeks verstrekken van gegevens aan contactpersonen van opdrachtgevers die buiten de in dit adequaatheidsbesluit genoemde landen staan, doen wij niet.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Als jij deelneemt aan een assessment t.b.v. een selectie procedure is de bewaartermijn 3 maanden. Deze 3 maanden zijn nodig om de sollicitatieprocedure, ook met andere sollicitanten, af te kunnen ronden.

Indien je deelneemt aan een assessment t.b.v. potentieel inschatting of een loopbaanvraag, dan is de bewaartermijn 1 jaar. Deze gegevens worden gedurende 1 jaar gebruikt door onze opdrachtgever om jouw ontwikkelprogramma te kunnen bepalen en te kunnen volgen.

Welke rechten heb ik nu precies?

 • Recht op inzage
  Voordat wij de assessmentbevindingen in een rapportage naar de opdrachtgever sturen, ontvangt jij die eerst van ons ter inzage.
 • Recht op blokkade
  Nadat jij de bevindingen hebt kunnen lezen in de rapportage, heb jij de keuze om ons het rapport te laten delen met de opdrachtgever. Jij hoeft dat niet te doen. Als jij wil dat het rapport niet aan de opdrachtgever wordt verstrekt, kun jij dat aangeven. Je hoeft dan niet aan te geven waarom jij het rapport niet wilt laten versturen. Dit heet het recht van blokkade. Starcheck zal in dit geval alleen de opdrachtgever laten weten dat jij de rapportage niet wil delen.
 • Recht op menselijke blik bij besluiten
  Als jij bij Starcheck deelneemt aan een assessment waarbij een van onze psychologen een interview afneemt en een rapportage opstelt is er automatisch sprake van een menselijke blik. Het kan ook zijn dat onze opdrachtgever zelf via onze inhouse assessment portal een assessment bij je afneemt. In dat geval zal een door ons getrainde testprofessional van de opdrachtgever zorg dragen voor de menselijke blik. Het kan echter ook zijn dat jij deelneemt aan een assessment waarbij geen menselijke beoordelaar betrokken is. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen als het assessment programma in verschillende stappen plaats vindt. Je maakt dan bijvoorbeeld eerst een aantal capaciteitentests en als jij een bepaalde drempel haalt komt jij automatisch verder in de procedure. Ook in dit geval heb jij recht op een menselijke blik m.b.t. het genomen besluit. Mocht jij daar behoefte aan hebben, dan kunt jij daarvoor contact met ons opnemen.
 • Recht op dataportabiliteit
  Je ontvangt van ons altijd een rapportage van de bevindingen. Vanwege data security is dit een beveiligde Pdf-file, die je desgewenst kunt downloaden.
 • Recht op vergetelheid
  Mocht jij dat willen, dan kun jij ons verzoeken al jouw data te wissen. Als wij van jou een dergelijk verzoek ontvangen, zullen wij direct aan jou bevestigen dat wij jouw data gaan wissen. Binnen 1 maand zullen wij dan jouw data in onze systemen wissen. Je bent dan niet meer bij ons bekend.
 • Recht om toestemming in te trekken
  Toestemmingen die jij ons heb gegeven kunt jij te allen tijde weer intrekken. Zodra jij ons dat laat weten, zullen wij vanaf dat moment geen data verwerkingen meer uitvoeren waarvoor jouw toestemming zou zijn vereist. Eerder door ons uitgevoerde data verwerkingen die met jouw toestemming zijn uitgevoerd kunnen niet meer worden teruggedraaid.
 • Het recht om een klacht in te dienen
  Mocht jij vinden dat wij jouw data niet goed hebben verwerkt en niet voldoende zorgvuldig met jouw gegevens zijn omgegaan, dan kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen.

Ben ik verplicht mijn persoonsgegevens aan Starcheck te verstrekken?

Nee, dat ben jij niet. Wij hebben jouw gegevens niet nodig vanuit een wettelijke verplichting. Wel zijn jouw gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met onze opdrachtgever hebben.

Als jij ons jouw persoonsgegevens niet verstrekt, is het gevolg dat wij jij niet kunnen laten deelnemen aan het door onze opdrachtgever beoogde assessment.

Als er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming, hoe komt die dan tot stand?

Starcheck faciliteert twee vormen van geautomatiseerde besluitvorming.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming op basis van de resultaten van capaciteitentests. Op basis van functie analyse is door ons vast gesteld wat de kritische analytische capaciteiten zijn om een functie te kunnen uitoefenen. Die analytische capaciteiten meten we met getimde capaciteitentests. De scores vergelijken we met een relevante functie gerichte normgroep. We hebben van tevoren vast gesteld wat per test de relevante minimum score is. Komt jouw score onder deze grens, dan leidt dat automatisch tot een negatief advies. Deze manier van geautomatiseerde besluitvorming wordt alleen toegepast bij recruitmentprocessen met grote aantallen kandidaten voor een bepaalde functie.
 1. Geautomatiseerde besluitvorming op basis van competentiegerichte potentieel bepaling. Door middel van functie analyse stellen wij met onze opdrachtgever de voor een functie meest relevante competenties vast. Ook wordt de European Qualification Framework (EQF) indeling vast gesteld. Vervolgens genereert een expert systeem (een functionaliteit binnen HRorganizer.com) een assessment programma. Na review door Starcheck of een door ons opgeleide testprofessional wordt dit programma ingezet om jouw potentieel per competentie in kaart te brengen. Wij zetten deze manier van assessment ondersteunt de besluitvorming, waarbij ook andere informatiebronnen (interview, resultaten assessment-oefeningen) worden meegewogen.