Algemene voorwaarden Starcheck BV

Algemene voorwaarden Starcheck

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Starcheck: Starcheck B.V.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Starcheck opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden, waartoe opdracht is gegeven of die door Starcheck uit andere hoofde direct verband houdende met de opdracht worden verricht of behoren te worden verricht.

Artikel 1 – Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van Starcheck B.V. en alle aan haar verbonden ondernemingen, tezamen handelende onder de naam ‘Starcheck’ en gevestigd te 5616LZ Eindhoven aan de Kastanjelaan 400.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op Kvk te Eindhoven onder nummer 65631951.

Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

In geval van strijd tussen de algemene voorwaarden van Starcheck en die welke door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn op de opdracht bij uitsluiting de algemene voorwaarden van Starcheck van toepassing.

Een opdracht kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt. Als bewijs voor een opdracht gelden onder meer een schriftelijke mededeling door opdrachtgever, een schriftelijke opdrachtbevestiging door Starcheck en, in het geval van een mondelinge opdracht, kennisname door opdrachtgever van het feit dat Starcheck met de werkzaamheden is begonnen zonder dat opdrachtgever daartegen direct schriftelijk protesteert.

Artikel 2 – Aanbiedingen, opdrachten 

 1. Aanbiedingen van Starcheck dienen als één geheel te worden beschouwd en zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan.
 2. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Wanneer de dienstverlening door Starcheck op urenbasis wordt verricht, dan worden de daadwerkelijk bestede uren in rekening gebracht. De daarbij door Starcheck gehanteerde urenadministratie wordt, behoudens tegenbewijs, als juist beschouwd.
 4. Wanneer tussen partijen geen afspraken zijn gemaakt over de honorering van een opdracht, geldt het bij Starcheck gebruikelijke uurtarief.
 5. Starcheck behoudt zich het recht voor gemaakte reis-, verblijfs-, kantoor- of materiaalkosten, voorzover deze het gebruikelijke overstijgen, afzonderlijk in rekening te brengen.
 6. In samenspraak met de opdrachtgever wordt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd, bepaald.
 7. Een opdracht is niet strikt beperkt tot de werkzaamheden die bij het verlenen ervan met name zijn genoemd, maar omvat ook al die werkzaamheden waarvan de uitvoering redelijkerwijs in het kader van de opdracht past.
 8. Na overleg behoudt Starcheck zich het recht voor een opdracht te weigeren.

Artikel 3 – Kwaliteit 

 1. Starcheck zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voorzover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Starcheck het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Wat betreft opdrachten waarbij assessment- of psychologisch onderzoek plaatsvindt, houdt Starcheck zich aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen, kortweg NIP. Deze beroepscode is terug te vinden op internetadres www.psynip.nl.
 4. Wat betreft adviesactiviteiten houdt Starcheck zich aan de gedragscode van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs, kortweg OOA. Deze gedragscode is terug te vinden op internetadres www.ooa.nl.
 5. Wat betreft trainingsactiviteiten houdt Starcheck zich aan de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Opleidingsfunctionarissen, kortweg NVO2. Deze beroepscode is terug te vinden op internetadres www.nvo2.nl.
 6. De opdrachtgever is verplicht voor het verrichten van de prestatie van Starcheck de noodzakelijke medewerking te verlenen.
 7. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Starcheck aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Starcheck worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Starcheck zijn verstrekt, heeft Starcheck het recht uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Starcheck is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Starcheck is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4 – Wijziging 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Wijzigingen in opdrachten zijn slechts bindend indien deze wijzigingen door Starcheck zijn aanvaard.
 3. Indien beide partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip voor voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Starcheck zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties kan hebben, zal Starcheck hierover met de opdrachtgever in overleg treden.

Artikel 5 – Annulering 

 1. Annulering door de opdrachtgever van met Starcheck gesloten overeenkomsten kan slechts geschieden middels een aan Starcheck gericht aangetekend schrijven of via e-mail naar supportdesk@starcheck.nl.
 2. De annuleringsprocedure wordt gestart op het moment dat Starcheck een dergelijk schrijven of e-mail bericht heeft ontvangen.
 3. Indien een schrijven als in het vorig lid genoemd, Starcheck bereikt, is de opdrachtgever van rechtswege een direct opeisbare, en niet voor verrekening vatbare, vergoeding verschuldigd volgens de volgende staffels:
A. Bij opdrachten met een vergoeding lager dan € 5.000,00
AnnuleringVergoeding

Binnen 2 dagen vóór aanvang opdracht

3 t/m 7 dagen vóór aanvang opdracht:

100% van het afgesproken bedrag

75% van het afgesproken bedrag

8 t/m 14 dagen vóór aanvang opdracht:50% van het afgesproken bedrag
 > 14 dagen vóór aanvang opdracht:25% van het afgesproken bedrag
  
B. Bij opdrachten met een vergoeding tussen € 5.000,00 en € 12.500,00
AnnuleringVergoeding

Binnen 5 dagen vóór aanvang opdracht

6 t/m 14 dagen vóór aanvang opdracht:

100% van het afgesproken bedrag

75% van het afgesproken bedrag

15 t/m 30 dagen vóór aanvang opdracht:50% van het afgesproken bedrag
 > 30 dagen vóór aanvang opdracht :25% van het afgesproken bedrag
  
C. Bij opdrachten met een vergoeding van hoger dan  € 12.500,00
AnnuleringVergoeding

Binnen 14 dagen vóór aanvang opdracht

15 t/m 30 dagen vóór aanvang opdracht:

100% van het afgesproken bedrag

75% van het afgesproken bedrag

31 t/m 60 dagen vóór aanvang opdracht:50% van het afgesproken bedrag
 > 60 dagen vóór aanvang opdracht:25% van het afgesproken bedrag
 1. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Het toepassen van een annuleringsprocedure is geen vrijwaring voor eventuele door Starcheck te lijden en geleden materiële en immateriële schade, toegebracht door de opdrachtgever. De door Starcheck gemaakte kosten en reeds aangegane verplichtingen die zij niet meer kan annuleren, komen volledig voor rekening van de wederpartij.

Artikel 6 – Klachtenregeling 

 1. Klachten dienen per omgaand, en uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van het gebrek, per aangetekend schrijven aan Starcheck kenbaar te worden gemaakt. In dit schrijven staan minimaal de aard van de klacht c.q. het gebrek, hoe het is geconstateerd alsmede de oorzaak ervan vermeld.
 2. De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen en op de hiervoor aangegeven wijze heeft gereclameerd en zij Starcheck niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom 

 1. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Starcheck de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door Starcheck verstrekte materialen, waaronder ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, algoritmen, mappings, libraries, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van Starcheck en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Starcheck niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt of verveelvoudigd, ongeacht of aan de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
 2. Starcheck behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke en aan opdrachtgever identificeerbare informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Het is opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Starcheck die producten, waaronder begrepen algoritmen, libraries, mappings, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, processen, modellen, adviezen en (model)contracten, te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.
 4. Zodanig ter beschikking stellen is echter wel toegestaan indien dit geschiedt ter verkrijging van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van Starcheck; in dat geval is opdrachtgever verplicht schriftelijk geheimhouding ten behoeve van Starcheck te bedingen van degene van wie dat deskundig oordeel wordt gevraagd.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid 

 1. Het is Starcheck verboden, hetzij gedurende de onderhavige overeenkomst, hetzij na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke voege ook, enige mededeling te doen omtrent vertrouwelijke informatie die Starcheck door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld dan wel door Starcheck is verkregen van door de opdrachtgever aan Starcheck ter beschikking gestelde informatie.
 2. Deze vertrouwelijkheidplicht geldt evenzo voor de opdrachtgever jegens Starcheck.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

 1. De aansprakelijkheid van Starcheck voor alle directe schade van opdrachtgever, en uitsluitend verband houdende met of veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden, is beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium, exclusief BTW, dat Starcheck in het kader van de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht of zal brengen, waarbij voor de afbakening van de grenzen van een opdracht en voor de bepaling van de hoogte van het bedrag van het honorarium de administratie van Starcheck bindend bewijs zal opleveren. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Aanvullend op het voorgaande is de aansprakelijkheid voor de hier beschreven directe schade in elk geval beperkt tot maximaal € 100.000 per opdracht en maximaal € 100.000 per jaar.
 2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Starcheck is deze echter niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever, verband houdende met of veroorzaakt door een fout in de uitvoering van werkzaamheden, onder welke indirecte schade mede wordt begrepen gevolgschade en stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever.
 3. Indien er sprake is van schade waarvoor Starcheck aansprakelijk is, heeft deze te allen tijde het recht de schade ongedaan te maken indien en voor zover dat mogelijk is.
 4. Starcheck is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Starcheck of derden en evenmin voor verlies of verminking van gegevens bij communicatie per telefax en/of e-mail.
 5. Indien informatie of documenten van opdrachtgever, die Starcheck onder zich heeft, verloren gaan of beschadigd worden is Starcheck niet aansprakelijk.
 6. Eventuele aanspraken van opdrachtgever dienen binnen drie maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 10 – Betaling, compensatie 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde bedrag onder vermelding van het factuurnummer. Na deze termijn treedt verzuim van rechtswege in.
 2. Starcheck behoudt zich het recht voor vanaf de vervaldag 1% rente per maand in rekening te brengen, verhoogd met € 375,00 administratiekosten per aanmaning.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door Starcheck worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 6. Vorderingen van Starcheck op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  1. in geval van schuldsanering, liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever;
  2. als Starcheck na verstrekking van de opdracht kennisneemt van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  3. indien Starcheck de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 7. In de onder 10.6 genoemde gevallen is Starcheck bevoegd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Starcheck om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende, niet voorziene oorzaken waarop Starcheck geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Starcheck niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Starcheck opgeschort.
 3. Indien Starcheck door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan Starcheck, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.
 4. De opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Starcheck voor reeds geleverde diensten en investeringen verschuldigde vergoedingen voldoen aan Starcheck.

Artikel 12 – Toepasselijk recht 

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van Starcheck is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 – Wijziging 

Starcheck is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Starcheck zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.